Varstvo osebnih podatkov

Knjižnica Pavla Golie Trebnje za namene izvajanja svoje dejavnosti obdeluje osebne podatke posameznikov v skladu z veljavno zakonodajo. Zavedamo se pomembnosti varstva osebnih podatkov, predvsem zato, ker jih uporabljamo za zagotavljanje ustreznejših storitev in informacij našim obiskovalcem. Uredba GDPR, ki jo je sprejela Evropska unija, narekuje visoke standarde, ki določajo, kako se vaši podatki zbirajo, hranijo, vam omogoča vpogled vanje in zahtevo za izbris ter še veliko več. Za vas smo pripravili dodatna pojasnila, vezana na ključne vidike obdelave osebnih podatkov.

Pred podajo privolitve za zbiranje ali obdelavo vaših osebnih podatkov to pojasnilo skrbno preberite.

1. Podatki o upravljavcu in pooblaščeni osebi za varstvo podatkov
Naziv upravljavca: Knjižnica Pavla Golie Trebnje
Naslov upravljavca: Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje
Odgovorna oseba pri upravljavcu: direktorica Andreja Pleničar
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov: Miha Dvojmoč
Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov: miha.dvojmoc@infocenter.si, telefonska številka 070 462 375

2. Pravna podlaga za obdelavo podatkov
Obdelava osebnih podatkov v javnem sektorju je dopustna, če je posameznik vanjo privolil ali če je potrebna za izvedbo ali sklenitev pogodbe, za izpolnitev zakonske obveznosti, za zaščito življenjskih interesov posameznika, če je v javnem interesu ali če obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec, kadar ne izvaja javnih nalog. Glede na našo dejavnost veliko večino podatkov obdelujemo zato, ker nam tako nalaga zakon. V manjšem delu obdelujemo podatke na podlagi vaše privolitve (npr. za kontaktiranje preko e-pošte ali mobilnega telefona) oziroma pridejo v skladu z zakonodajo v poštev ostale podlage za obdelavo podatkov.

3. Posredovanje podatkov
Vaše osebne podatke skrbno varujemo in jih ne posredujemo tretjim osebam, razen v skladu z veljavno zakonodajo. V kolikor se osebni podatki zaradi izvajanja naše dejavnosti posredujejo zunanjim obdelovalcem, skrbimo, da imamo z njimi sklenjene ustrezne pogodbe o obdelavi podatkov in da tudi obdelovalci spoštujejo veljavne standarde za varstvo podatkov.

4. Čas hrambe
Vaše podatke hranimo le toliko časa, dokler nam to nalaga zakon oziroma dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se podatki zbrali in uporabljali. V kolikor smo podatke zbrali na podlagi privolitve, jih hranimo do preklica, razen če je že prej izpolnjen namen, za katerega so bili zbrani. Po izpolnitvi namena obdelave podatke izbrišemo oziroma uničimo, razen kadar gre za podatke, ki se po zakonu hranijo trajno oziroma so del arhivskega gradiva.

5.Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov
Kadar koli imate pravico preklicati dano soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Prekličete lahko pravico za posamezen namen ali za vse namene obdelave osebnih podatkov, s katerimi ste soglašali. Pisno izjavo za preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov pošljite na naslov: Knjižnica Pavla Golie Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje ali na elektronski naslov: tajnistvo@knjiznica-trebnje.si. V primeru preklica soglasja za zbiranje ali obdelavo osebnih podatkov bodo vsi zbrani osebni podatki, na katere se bo nanašala zahteva za izbris, izbrisani ali izvzeti iz samodejne obdelave. Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov v zvezi z vami do vašega preklica ter uporabo teh osebnih podatkov za zakonsko določene namene.

6. Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov
Kadar koli imate pravico zahtevati, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora.

7. Pravica do prenosljivosti vaših podatkov
Kadar koli imate pravico zahtevati, da vam posredujemo osebne podatke, ki jih obdelujemo v zvezi z vami, ali da osebne podatke, ki jih obdelujemo v zvezi z vami, posredujemo drugemu upravljavcu.

8. Pravica do ugovora
Vsaka uporaba vaših osebnih podatkov za namene informativnega ali promocijskega obveščanja zahteva vašo izrecno privolitev. V primeru, ko na podlagi privolitve prejemate informativne ali komercialne promocijske vsebine, lahko kadar koli pisno zahtevate prenehanje uporabe svojih podatkov v ta namen.

9. Pravica do dostopa do osebnih podatkov v zvezi z vami
Kadar koli imate pravico dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami in naslednje informacije: namen obdelave podatkov, vrsto osebnih podatkov v zvezi z vami, uporabnike vaših osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, vir osebnih podatkov.

10. Ogroženost varstva osebnih podatkov
V primeru ogroženosti varstva osebnih podatkov bomo najkasneje pa v 72 urah po seznanitvi z ogroženostjo varstva vaših osebnih podatkov o njej obvestili pristojni organ.

11. Snemanje in fotografiranje dogodkov
Za namene obveščanja javnosti o delu knjižnice se lahko dogodki v lastni organizaciji ali soorganizaciji knjižnice delno ali v celoti snemajo oziroma fotografirajo. Tako pridobljeni osebni podatki se smejo obdelovati (vključno z njihovo objavo), kadar gre za dogodke, ki jih organizira knjižnica v okviru svojih nalog, pristojnosti ali dejavnosti, če posameznik te obdelave ni prepovedal.

12. Razno
Na podlagi zbranih osebnih podatkov ne izvajamo profiliranja in avtomatiziranega odločanja ter podatkov ne posredujemo v tretje države.