Brisanje neaktivnih članov

Če boste vsaj enkrat letno obiskali knjižnico ali uporabljali katerokoli storitev, ki zahteva prijavo v Mojo knjižnico, ne boste izbrisani iz evidence naših članov.

Zakon o varstvu osebnih podatkov in 15. člen Zakona o knjižničarstvu nas namreč obvezujeta brisanja vseh neaktivnih članov knjižnice iz evidence; torej vseh tistih, ki nas niso obiskali najmanj eno leto in so uredili vse obveznosti do knjižnice.
Izbrisani član se bo moral ob obisku ponovno vpisati v knjižnico.

Zakon o knjižničarstvu  (Ur. l. RS 87/2001, 96/2002)

15. člen (zbiranje podatkov)

  • Knjižnice imajo za potrebe svojega dela in za zavarovanje gradiva pravico, da v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov zbirajo in obdelujejo naslednje osebne podatke svojih uporabnikov: ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega bivališča, izobrazba, zaposlitev ali šola.
  • Osebni podatki iz prejšnjega odstavka se zbrišejo eno leto po izpolnitvi namena, zaradi katerega so bili zbrani.
 

Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS 86/2004, 113/2005, 51/2007, 67/2007)

21. člen (rok hrambe osebnih podatkov)

  • Osebni podatki se lahko shranjujejo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali.
  • Po izpolnitvi namena obdelave se osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če niso na podlagi zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, opredeljeni kot arhivsko gradivo, oziroma če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače.